ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์