ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การสื่อสารและส่งเสริมสุขภาพ (Health Communication and Promotion)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 นางวันทินี ปิ่นแก้ว หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย