ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ระบบสารสนเทศ (Information System)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
4 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ.ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
9 อ. ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
10 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
11 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
12 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
13 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์