ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ภาษาไทย (Thai Language)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ.ชยุตภัฎ คำมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 ผศ.ดวงหทัย ลือดัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 อ.ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 น.ส.ธัฒฌา ธนัญชัย นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 อ.วาสนา ศรีรักษ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
7 ผศ. ดร.สุนทร คำยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
8 อ.สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์