ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 รศ. ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 อ. ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 รศ. ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6 รศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7 ผศ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร