ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ (Business Administration/Commerce)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.กชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3 อ. ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
4 น.ส.กะรัต เทพศิริ หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ผศ. ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
6 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8 น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
9 ผศ. ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
10 นายโกสินทร์ หลวงละ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12 อ. ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
13 นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
14 รศ. ดร.จำเนียร บุญมาก รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
15 นางจิราพร สุนันทานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
16 น.ส.จิราพร มอญเลิศ หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
17 อ. ดร.จิรายุ หาญตระกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
18 อ. ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 น.ส.ฉลวย จันศรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
20 ผศ. ดร.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
21 นายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 นางชญานิศ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
23 อ. ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
24 ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
25 อ. ดร.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
26 ผศ. ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
27 น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
28 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
29 ผศ. ดร.ดวงนภา สุขะหุต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
30 ผศ. ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
31 อ. ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
32 อ. ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
33 อ. ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
34 นางนวนจันทร์ ทองมา หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
35 นายนัฐพล ภาคภูมิ นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
36 อ. ดร.น้ำฝน รักประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
37 ผศ. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
38 น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
39 ผศ.ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
40 ผศ. ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
41 อ. ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
42 ผศ. ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
43 อ.ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
44 อ. ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
45 นางปิยะพร แดงชาติ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
46 น.ส.ปุณณภา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
47 อ. ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
48 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
49 ผศ. ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
50 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
51 ผศ. ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
52 น.ส.ภัคจิรา วิจิตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
53 นายมรรค คงดี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
54 ผศ. ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
55 น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
56 น.ส.รดาพร ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ
57 ผศ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
58 นางรัตนา กันตีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
59 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
60 นายวารินทร์ ขินแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
61 อ. ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
62 ผศ. ดร.วิยะดา ชัยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
63 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
64 นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
65 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
66 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
67 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
68 นางศิริพรรณ ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
69 ผศ. ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
71 นางสรัญญา อาษาไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
72 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
73 อ.สุชีรา ขยาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
74 นายสุระศักดิ์ อาษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
75 ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
76 ผศ.โสภณ ฟองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
77 อ.อดิศร สิทธิเวช อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
78 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
79 นายอัศวเทพ คันชิง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย
80 ผศ. ดร.อายุส หยู่เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
81 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
82 นายเอกพจน์ อินเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
83 น.ส.แอนนา สุปินะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย