ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "วิทยาการพอลิเมอร์/วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 ผศ.ดริญญา มูลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 ผศ. ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 ผศ. ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 อ. ดร.วรวรรณ เพชรอุไร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6 ผศ. ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7 น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
8 รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์