ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการการผลิต (Production Management)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.มาณวิน สงเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 อ.สุชีรา ขยาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 อ.อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ