ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 รศ. ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 รศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5 ผศ. ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 ผศ. ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 ผศ. ดร.พิชญาพร อายุมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 ผศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 รศ. ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 รศ. ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ