ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "สัตวศาสตร์ (Animal Sciences)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.จุฬากร ปานะถึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผศ. ดร.ดุจดาว คนยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ผศ. ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 ผศ. ดร.พิชิตร์ วรรณคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 อ. ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 อ. ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ผศ. ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12 รศ. ดร.วาที คงบรรทัด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
13 ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผศ. ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ผศ. ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
16 นายสุระศักดิ์ อาษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
17 อ. ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี