ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
4 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 นายจุมพล ศรีอุดมสุวรรณ วิศวกร ปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
7 ผศ. ดร.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
8 น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
9 อ.ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10 น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
12 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
13 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
14 นายธนากร แนวพิชิต นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15 อ.นนท์ ปิ่นเงิน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
16 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
17 นายบรรพต โตสิตารัตน์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต หัวหน้างาน กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
18 นายประวิทย์ วิมานทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
19 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
20 ผศ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
21 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
23 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
24 น.ส.พรทิพย์ จันแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
25 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
26 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
27 ผศ.พิชชยานิดา คำวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
28 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
29 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
30 ผศ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
31 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
32 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
33 ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
34 น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
35 ผศ. ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
36 อ. ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
37 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
38 อ. ดร.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
39 อ. ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
40 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
41 นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
42 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
43 นายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
44 ผศ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
45 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
46 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
47 น.ส.สุมาลี สุพรรณนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
48 น.ส.อทิตยา คำภิระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
49 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
50 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
51 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
52 อ.อลงกต กองมณี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
53 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
54 อ. ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
55 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร