ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "พืชสวน (Horticulture)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กอบลาภ อารีศรีสม อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 อ. ดร.จุฑามาศ พิลาดี อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 ผศ. ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 อ.ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 นางทิพย์สุดา ปุกมณี นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
6 อ. ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7 รศ. ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
8 ผศ. ดร.นพพร บุญปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
9 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
10 อ. ดร.ปรมินทร์ นาระทะ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
11 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
12 ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
13 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
15 ผศ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
16 รศ. ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
17 ผศ. ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
18 น.ส.รังสิมา อัมพวัน นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ กองบริหารงานบริการวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
19 ผศ. ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
20 รศ. ดร.วีรนันท์ ไชยมณี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
21 นายสันต์ชัย มุกดา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
22 อ. ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ