ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ประวัติศาสตร์ (History)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 อ.มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์