ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย