ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รศ. ดร.พัชรี อินธนู รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.ศักดินันท์ นันตัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์