ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "รัฐศาสตร์ (Political Science)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.จิระพงค์ ไชยซาววงค์ อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 ผศ. ดร.ชุมพล อังคณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
3 ผศ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 นางประทุมทิพย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกอง กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 ผศ. ดร.ปัญจพร คำโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
6 อ. ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี อาจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
7 รศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
9 ผศ. ดร.โอฬาร อ่องฬะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ