ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 อ. ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 รศ. ดร.จงกล พรมยะ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 ผศ. ดร.จอมสุดา ดวงวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5 รศ. ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7 ผศ. ดร.นิสรา กิจเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8 ผศ. ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
9 ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
10 ผศ. ดร.สุดาพร ตงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11 ผศ. ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ