ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "อนุกรมวิธานของแมลง (Insect Taxonomy)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
2 รศ. ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 อ. ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร