ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 น.ส.จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
4 ผศ. ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
5 รศ. ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
6 ผศ. ดร.ดลยา ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
7 อ.พัทธ์ยศ เดชศิริ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
8 ผศ. ดร.รัชนียา บังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
9 น.ส.แววตา ติ๊บมา หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
10 ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 น.ส.ศิริพร ดวงดี หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
12 ผศ. ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
13 อ.อรทัย ดุษฎีดำเกิง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
14 ผศ. ดร.อรุณี ยศบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
15 นางอ้อมใจ สงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
16 ผศ.อัชญา ไพคำนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ