ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ (Library Science/Information Studies/Information Science)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 นายณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
4 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
5 น.ส.นภัสกร โชติธนานันท์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
6 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
8 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
9 น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
10 นางศิรภัสสร กันถาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
11 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
13 นางอริศรา สิงห์ปัน บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
14 นายอริสมันต์ แสนอุโมงค์ นักเอกสารสนเทศ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด