ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hotel and Tourism)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2 อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 รศ. ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 อ. ดร.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
6 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
7 อ. ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
8 อ.ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
9 อ. ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10 อ. ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
11 ผศ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
12 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13 นายวารินทร์ ขินแก้ว นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 นายวารินทร์ ขินแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 อ. ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
16 นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
17 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
18 รศ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง รองศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
19 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
20 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
21 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร