ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 ผศ. ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
4 นางริมฤทัย พุทธวงค์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
5 รศ. ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 น.ส.สุชัญญา โกจินอก นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์