ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "นิติศาสตร์ (Law)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
2 นายวันเฉลิม ปัญญาดี นิติกร ปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
3 ผศ. ดร.ศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 นายเสริมศักดิ์ ไชยทา นิติกร ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
5 นายอดิศร สุวรรณ นิติกร ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย