ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
2 ผศ. ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
3 รศ. ดร.ชวโรจน์ ใจสิน รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4 ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
5 ผศ. ดร.ธเนศ ไชยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
6 รศ. ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
7 ผศ. ดร.นิกราน หอมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
8 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
9 ผศ. ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10 ผศ. ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
11 ผศ. ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
12 ผศ. ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
13 ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
14 รศ. ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน