ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
2 อ. ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
3 น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ นิติกร ปฏิบัติการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 อ. ดร.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
5 ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
6 อ. ดร.มนสิชา อินทจักร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
7 อ. ดร.ยุทธการ ไวยอาภา อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
8 ผศ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
9 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
10 อ. ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
12 รศ. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง รองศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
13 น.ส.อาจารีย์ สว่างศรี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 ผศ.อำนาจ รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร