ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร (Food Animal Medicine)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี