ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รศ. ดร.วิรันธชา เครือฟู รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์