ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "รัฐศาสตร์ (Political Science)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ชุมพล อังคณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
2 ผศ. ดร.นนท์ น้าประทานสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 ผศ. ดร.ปัญจพร คำโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
4 รศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
5 ผศ. ดร.โอฬาร อ่องฬะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ