ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ (Fishery Biotechnology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.จิราพร โรจน์ทินกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 รศ. ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ