ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การพัฒนาซอฟต์แวร์/การพัฒนาระบบ (Software Development/System Development)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
3 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
4 นายธนากร แนวพิชิต นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 อ.นนท์ ปิ่นเงิน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
6 นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
7 น.ส.พรทิพย์ จันแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
8 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
9 ผศ.พิชชยานิดา คำวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 อ.พิชิต สิทธิกัน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
11 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
12 นายวสุ ไชยศรีหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
13 อ. ดร.วัชรินทร์ สาระไชย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
14 อ. ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
15 นายศักดา ปินตาวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
16 ผศ. ดร.สนิท สิทธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
17 นายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
18 ผศ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
19 น.ส.สินีนาฏ เชยชม นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
20 น.ส.สุธีรา หมื่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
21 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์