ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์ (Library Science/Information Studies/Information Science)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางกาญจนา โกะสูงเนิน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4 น.ส.ปธัสนันท์ แดงประทุม นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
5 น.ส.ศิริกานดา ไข่คำ หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์