ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ (Technical Geography /Technique in Geography)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ นักภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย