ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ภาษาศาสตร์ (Linguistics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 นางกนกวรรณ เครือมณี นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
2 อ.กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 ผศ. ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
4 ผศ.ดาราณี ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
5 ผศ. ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
7 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
8 อ.ภาคศิริ ปั้นลี้ ทองเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
9 อ.วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
10 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
11 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
12 ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
13 ผศ.อุดมศักดิ์ ศิริทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์