ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ (Data, Information and Knowledge Management)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 น.ส.ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3 นางเยาวภา เขื่อนคำ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
4 น.ส.ลัญฉ์พิชา พิมพา บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด
5 นายสิทธิชัย วิมาลา บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด
6 นางอริศรา สิงห์ปัน บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด