ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "แคลคูลัสการแปรผันและการควบคุมเหมาะที่สุด/การหาค่าเหมาะที่สุด (Calculus of Variations and Optimal Control/Optimization)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.บุรัสกร นันทดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 ผศ. ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์