ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เคมี (Chemistry)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ผศ. ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 ผศ. ดร.ชุติมา คงจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
3 รศ. ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 รศ. ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 ผศ. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
6 ผศ. ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
7 ผศ. ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
8 ผศ. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
9 รศ. ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
10 นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 ผศ. ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 รศ. ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์