ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "ภาษาศาสตร์ (Linguistics)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ.กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
2 ผศ. ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
3 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
4 ผศ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
5 อ.วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
6 อ.เวลิกา มามูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
7 ผศ.ศิริพร มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
8 ผศ.หทยา อนันต์สุชาติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
9 ผศ.อุดมศักดิ์ ศิริทะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์