ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กิตติกร หาญตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
2 ผศ. ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
3 รศ. ดร.เกรียงไกร ราชกิจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
4 อ. ดร.จักรกฤช เตโช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
5 ผศ. ดร.ฉัตร ชูชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
6 อ.ณฐวุฒ พยัฆคิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
7 นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด
8 อ.ณัฐดนัย เขียววาท อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
9 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
10 นายนิรุต ทองสุก นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
11 ผศ. ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
12 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
13 น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 อ. ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
15 ผศ. ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
16 ผศ.พิชชยานิดา คำวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
17 ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
18 ผศ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
19 นายภควัตร คำสุข นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
20 นายภาคภูมิ บุญมาภิ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
21 น.ส.รัตนา ปัญญาเครือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
22 อ. ดร.วรรณวิมล นาดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
23 อ. ดร.วินัย บังคมเนตร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
24 นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
25 ผศ. ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
26 นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
27 นางอภิญญา โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 อ.อรรถวิท ชังคมานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
29 อ. ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
30 อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย อาจารย์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร