ความเชี่ยวชาญของบุคลากรแยกตามสาขาความเชี่ยวชาญ

  รายชื่อบุคลากรที่มีสาขาความเชี่ยวชาญ "เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post - Harvest Technology)"

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ กอง/ฝ่าย คณะ/สำนัก รายละเอียดเพิ่มเติม
1 อ. ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 ผศ. ดร.จักรพงษ์ กางโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
3 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 รศ. ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5 อ. ดร.ประนอม ยังคำมั่น อาจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6 รศ. ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร