ข่าวกิจกรรม  

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยได้มีการระดมควา...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 ก.ย. 2559
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ ปี 2560
กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมพัฒนาบุคลากร และ คณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มคุณอำนวย ได้จัดกิจกรรมโครงการทำแผนพัฒนาบุ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 ก.ย. 2559
“การถอดบทเรียนและการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี” การศึกษาดูงาน ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและหัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมห...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2559
การจัดทำ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564
     คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม การจัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ก.ย. 2559
KM FAIR 2016 "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE "
คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดกืจกรรม KM FAIR 2016 "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE " เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2559  ณ อาคา...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ก.ย. 2559
เชิญร่วมงาน KM FAIR 2016
เรียนเชิญชาว ม.แม่โจ้ ร่วมงาน KM FAIR 2016 พบกับผลงานเด่นด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน กลุ่มงาน และระดับบุคคล พร้อมกับชมนิทรรศการ และก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 ส.ค. 2559
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่นที่ 6
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการก้าวใหม่...สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 6 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมีบุคลากรสาย...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 2559
โครงการ TOT ( Training of Trainer ) สร้างนักพัฒนาบุคลากรในคณะ/สำนัก
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ TOT ( Training of Trainer ) สร้างนักพัฒนาบุคลากรในคณะ/สำนัก  โดยถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 2559
โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (High Efficiency Organization Communication)
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (High Efficie...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 2559
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่นที่ 5
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการก้าวใหม่...สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุตั้งแต่ ธัน...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ม.ค. 2559
  ค้นพบทั้งหมด 142 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :