โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับหัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสำนักงานอธิการบดี
 
  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับหัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมและส่งเสริมในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ระดับหัวหน้างาน) ให้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียรเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา จำนวน 40 คน
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2560     โดย :