เชิญชวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ รอบเดือน เมษายน 2560
 
  เชิญชวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ โดยแบ่งกลุ่มย่อยตามกรอบมาตราฐาน CEFR  ได้แก่ A1 , A2 , B1 , B2 และ C1 จำนวน 20-30 คน กลุ่มละ 20 ชั่วโมง วันที่ 24 เมษายน 2560 
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2560     โดย :