การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น
บัญชีการปรับกรอบตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่ระบบการบริหารงานบุคคลตามระบบใหม่ (แนบท้ายคำสั่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1228/2554 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
หนังสือขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้เดิม

Update วันที่ 21 ธ.ค. 2555 หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 7 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555
ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การเทียบคุณวุฒิการศึกษา ตรี - โท เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์ประกอบการนำเสนอโครงการสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน
วันที่ 4 ธ.ค. 2558
ไฟล์นำเสนอ (PowerPoint) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
Update วันที่ 22 ม.ค. 2561
ตัวอย่าง คู่มือการทำงานเชิงวิเคราะห์ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ และคณะ
ตัวอย่าง หนังสือการทำงานเชิงวิเคราะห์ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์
ม.ค. 2559