การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ประกาศคณะกรรมการฯ
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ้าง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย
ขั้นตอนการดำเนินการ
  คู่มือการปฏิบัติงาน การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  คู่มือและคำชี้แจงการใช้แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  ตารางสรุปหัวข้อสมรรถนะ
  ไฟล์นำเสนอ อบรมเชิงปฏิบัติการการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่)
แบบฟอร์ม
  แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ก)
  แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ข)
  แบบรายการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
  แบบรายการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
  แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.-ทล 63-02)
  แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
  คำสั่งมอบหมายงาน ระดับส่วนงาน
  คำสั่งมอบหมายงาน ระดับหน่วยงาน