กองทุนพัฒนาบุคลากร  

ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2559
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ระเบียบกองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน (ยกเลิก)
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ.2549 ยกเลิก
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนการศึกษา กองทุนสร้าง
ปัญญาเพื่อแผ่นดิน (ฉบับที่ 1)
 ยกเลิก
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการให้เงินอุดหนุนการศึกษา กองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) ยกเลิก
  หลักเกณฑ์การให้ทุน กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยกเลิก
  ใบสมัครการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา กองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน (สาย ก) ยกเลิก
  ใบสมัครการขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา กองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน (สาย ข, ค) ยกเลิก
  ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรสายวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร  [ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560]
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรสายวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561]
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร [ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560]
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาเพชรแม่โจ้ ระดับปริญญาโท จากกองทุนพัฒนาบุคลากร [ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560]
  คุณวุฒิที่ขาดแคลน
แบบฟอร์มการขอรับทุน
  แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)
  แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2555
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากกองทุนพัฒนาบุคลากร (เฉพาะราย)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2556
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2557
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2557 (ฉบับที่ 2)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2561
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาเพชรแม่โจ้ ระดับปริญญาโท
ปี 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2562 (ฉบับที่ 2) 
สัญญารับทุน
  สัญญารับทุน
  สัญญาค้ำประกัน
  ใบมอบฉันทะ
  เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน
  ตัวอย่างการทำสัญญารับทุนปริญญาเอก
คณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
  คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย