กองทุนพัฒนาบุคลากร  

ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565] 
  ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การให้ทุน และการชดใช้ทุน ของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564 [ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564]
แบบฟอร์มการขอรับทุน
  แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2555
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากกองทุนพัฒนาบุคลากร (เฉพาะราย)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2556
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2557
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2557 (ฉบับที่ 2)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2559
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2561
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาเพชรแม่โจ้ ระดับปริญญาโท
ปี 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2562 (ฉบับที่ 2)
สัญญารับทุน
  สัญญารับทุน
  สัญญาค้ำประกัน
  แบบหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  สัญญาค้ำประกัน (รับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้)