ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
  อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี และนายธนภัทร  ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ 2 หน่วยงานคือ กองบริหารงานบุคคล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล การเปลี่ยนสภาพของข้าราชการ และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และกองกฎหมาย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559

 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2559     โดย :