โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ ปี 2560
 
  กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมพัฒนาบุคลากร และ คณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มคุณอำนวย ได้จัดกิจกรรมโครงการทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย มาร่วมกันระดมความคิดเพื่อจัดทำโครงการฝึกอดบรม พัฒนา สร้างองค์ความรู้ให้แก่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ แม่โจ้กลอฟ์คลับ รีสอร์ต จ.เชียงใหม่
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2559     โดย :