ข่าวกิจกรรม  

โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562
ในวันที่ 28 กันยายม 2561 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  และคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลาก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ต.ค. 2561
โครงการ เสวนาผู้บริหาร CEO Forum
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิท...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้อำนวยการกอง ในสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  ได้มีการจัดดครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหา...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2561
โครงการ ส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำ สำนักงานอธิการบดี ขึ้น ระหว่างวันที่ 17- 20 กันยายน 2561 เพื่อให้หัวหน...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2561
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน KM Fairs 2018
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด งาน KM Fairs 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัด...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ก.ย. 2561
การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และวิเคราะห์หัวข้อโครงการจัดการความรู้ของหน่วยงา
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 แล...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 มี.ค. 2561
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการ
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 มี.ค. 2561
การฝึกอบรมการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มกรอกประวัติฯ ออนไลน์ (ระบบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น)
...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 2560
โครงการการสร้างพันธสัญญาและการวางแผนสำหรับการพัฒนาผู้นำสายสนับสนุนก้าวสู่ผู้บริหารสายสนับสนุนในอนาคต
             กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จ้ัดโครงการการสร้างพันธสัญญาและการวางแผนสำหรับการพัฒนาผู้นำส...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ส.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการและกองการเจ้าหน้าที่  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 138 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :