ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 อว 69.2.3.2/ว 445
ลว. 25 มิ.ย. 2564
แนวทางการบริหารจัดการกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน (เพิ่มเติม)
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
11/2564
[23 มิ.ย. 2564]
แจ้งเวียน
2 อว 69.2.3.2/ว 361
ลว. 2 มิ.ย. 2564
แนวทางการบริหารจัดการกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
9/2564
[27 พ.ค. 2564]
แจ้งเวียน
3 อว 69.2.3.2/ว 313
ลว. 18 พ.ค. 2564
การกำหนดกรอบตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
7/2564
[23 เม.ย. 2564]
แจ้งเวียน
4 อว69.2.3.2/ว 644
ลว. 16 ก.ย. 2563
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่
[กองการเจ้าหน้าที่]
16/2563
[9 ก.ย. 2563]
แจ้งเวียน
5 อว69.2.3.2/ว 63
ลว. 15 มิ.ย. 2563
การปรับเปลี่ยนแบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการ
[กองการเจ้าหน้าที่]
11/2563
[10 มิ.ย. 2563]
แจ้งเวียน
6 อว69.2.3.2/ว185
ลว. 3 มี.ค. 2563
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรณีรักษาการแทน
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
4/2563
[26 ก.พ. 2563]
แจ้งเวียน
7 ที่ อว 69.2.15/ว 8
ลว. 20 ม.ค. 2563
แนวปฏิบัติในการอนุมัติให้บุคลากรประเภทวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศและต่างประเทศ
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
8 ที่ อว 69.2.15/ว 3
ลว. 13 ม.ค. 2563
แนวปฏิบัติในการแจ้งวันสำเร็จการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
9 ที่ อว 69.2.15/ว 151
ลว. 27 ธ.ค. 2562
การเพิ่มวฒิการศึกษาในฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
10 ที่ อว 69.2.15/ว 149
ลว. 25 ธ.ค. 2562
การกำหนดระยะเวลาในการอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 226 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :