ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 12 ม.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญยาตรี เข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือกระดับมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2561
ประกาสมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดราคาขายอาหารสัตว์อินทรีย์ โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การรักษาการแทน และอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการหน่วยงานในกำกับ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ธ.ค. 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 15 ธ.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 ธ.ค. 2560
ประกาศ ก.บ.ม. เรือง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 พ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 503 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :