ประกาศ  

ประกาศ กบม.การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย เปลียนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ค. 2560
ประกาศ กบม.บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ค. 2560
ประกาศ กบม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ค. 2560
ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ได้รับค่าจ้างสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ค. 2560
ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งประเภทและให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาศึกษาและ/หรือนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชุปถัมภ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 473 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :