ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 27 ก.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ก.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยลัย(ฉบับที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ผู้ปฏิบัติงานไปสอนหรือวิจัย ณ ต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ส.ค. 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้างกรณีเฟ้นหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ส.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ส.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งและการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ก.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่่อนไข และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ก.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 มิ.ย. 2565
  ค้นพบทั้งหมด 823 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :