ประกาศ  

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเมล็ดกัญชง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ต.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การคิดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ต.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมนันทนาการหรือทัศนศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ต.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 ต.ค. 2565
  ค้นพบทั้งหมด 833 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :