ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 ม.ค. 2564
ประกาศน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่และค่าสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ภายในคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าโล่และค่าใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 ม.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการสึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID-19))
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 6 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 2 ธ.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การให้ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและการให้เหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease (COVID))
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 27 พ.ย. 2563
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 พ.ย. 2563
ประกาศฯ ก.บ.ม.เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 พ.ย. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :