ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บเงินรายได้ของกาดนัดคาวบอยมาร์เก็ต
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ อัตรา และค่าปรับในการจำหน่ายน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่ โครงการน้ำดื่มตราแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการตรวจวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019,COVID -19)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :