ประกาศ  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 ส.ค. 2561
แบบเสนอผลงาน&คำรับรองงานวิจัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 17 ส.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 9 ส.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงาน และผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2561
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 17 ก.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โรคที่มีลัษณะต้องห้ามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 ก.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูกาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 บังคับใช้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 พ.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนการใช้พาหนะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 พ.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 526 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :