ประกาศ  

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 ธ.ค. 2560
ประกาศ ก.บ.ม. เรือง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 พ.ย. 2560
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดคุณวุฒิสาขาที่ขาดแคลน (18 สาขาวิชา)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ทุนศิษย์ก้นกุฎิ"
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอยู่เวรประจำการสำนักหอสมุด
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาโท คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดราคากลางการรับซื้อเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ ของโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 พ.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมช่วงเวลาการยื่นแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 พ.ย. 2560
ประกาศฯ เรื่อง ปฏิทินกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชีของมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 495 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :