ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 มี.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 18 มี.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การให้ทุน และการชดใช้ทุน ของกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 17 มี.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินชดเชยและเงินทดแทน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชาและกัญชง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 มี.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดราคาขายอาหารสัตว์อินทรีย์ โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 18 ก.พ. 2564
ประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบริการจัดส่งของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.พ. 2564
ประกาศฯ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.พ. 2564
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดค่าสมนาคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.พ. 2564
ประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาและกัญชง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.พ. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 697 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :