ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 ธ.ค. 2564
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป (ฉบับที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 ธ.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้ง รวม การยุบเลิก และการบริหารจัดการศูนย์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติ (17 พฤศจิกายน 2563)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 พ.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดคุณวุฒิสาขาขาดแคลน (ฉบับที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 18 พ.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 18 พ.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีศูนย์เกษตรสุขภาวะ(Well-being Agriculture Center) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีศูนย์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์(Scientific Innovation and Analysis Center : SCIAC) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีศูนย์บริการวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ย. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 761 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :