ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 20 ก.พ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งที่ 42
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 ก.พ. 2563
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย หนังสือลาออกจากงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ม.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินฝ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดลักษณะกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดราคาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ให้มีศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 609 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :