ประกาศ  

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.61)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 มี.ค. 2562
ตารางผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม.ลว.30 พ.ย. 2561)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 มี.ค. 2562
สรุปสิทธิการลาของบุคลากรทั้งหมด
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงานและการจ่ายค่าจ้างของผู้ถูกสั่งพักงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 มี.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2561
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ก.พ. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ก.พ. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กรณ๊ความผิดที่ปรากฎชัดเจน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 12 ก.พ. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 550 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :