ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้าง การบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์(ฉบับที่ 4)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกโรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกศูนย์ภาษา
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีศูนย์ประชุมและบริการฝึกอบรมนานาชาติเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับส่วนงาน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกสถานบริการการเรียนรู้ด้านธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว(Tourism Training and Consulting Service Center)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยุบเลิกสถานบริการสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Service Center of Architecture,Landscape and Environmental Design = SCALE)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ให้มีศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ระดับส่วนงาน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 733 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :