ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 พ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับบุคลากรและผู้บริหารดครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฎาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ต.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ต.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ต.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ต.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ต.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ต.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนของหลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 22 ต.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนนักศึกาาในด้านการวิจัย หรือศึกษา หรือดครงงานวิชาชีพ หรือการทำปัยหาพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 22 ต.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 589 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :