ประกาศ  

ประกาศ กบม. เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 2565
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 เม.ย. 2566
การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 เม.ย. 2566
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2565
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Project)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 27 ก.พ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 27 ก.พ. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเมล็ดกัญชง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 ม.ค. 2566
  ค้นพบทั้งหมด 839 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :