ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 16 มิ.ย. 2564
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 19 พ.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทะเบียนแรกเข้า การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าเช่าใช้สระอุบลรัตนราชกัญญา
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 พ.ค. 2564
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 5 พ.ค. 2564
ประกาศน เรื่อง การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญยาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) รหัสนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายการเงินสนับสนุนในการศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019,COVID -19)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 พ.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 พ.ค. 2564
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 26 เม.ย. 2564
ประกาศฯ กำหนดอัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 เม.ย. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 706 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :